Särskilda resevillkor på gruppresor/klassresor med KILROY

§ 1 Definition på gruppresa

En gruppresa är en skräddarsydd resa för en grupp, om minst 10 personer, som representeras av en kontaktperson. All information till kontaktpersonen anses vara information till samtliga resenärer. Resan skräddarsys enligt gruppens önskemål och är inte utformad innan beställning.

§ 2 Resans pris

Av orderbekräftelsen framgår vad som ingår i resans pris. Priset är baserat på det antal resenärer som står på orderbekräftelsen. Om antalet resenärer minskar betyder det vanligen att resan blir dyrare. Det är viktigt att gruppens kontaktperson är medveten om att ett reducerat antal resenärer innebär att resans totalpris blir högre. Se avsnittet om avbeställningsförsäkring. Speciella villkor beroende på gruppens önskemål skall framgå av avtalet. Avtalet blir bindande för parterna när KILROY skriftligen har bekräftat resenärens beställning.

§ 3 Betalning

3.1 Anmälningsavgift

Inom Europa: 1000 SEK per person
Utanför Europa: 1500 SEK per person
Busspaket: 500 SEK per person

Anmälningsavgiften ska betalas inom 14 dagar från mottagandet av orderbekräftelsen. Slutbetalning ska vara KILROY tillhanda senast 8 veckor innan avresedagen och färdhandlingar skickas ut ca 10 dagar innan avresa.

Vissa flygbolag har striktare betalningsvillkor, mer detaljerad information lämnas om det blir aktuellt.

Observera! Vid snar avresa erlägges full betalning vid ett tillfälle så snart platserna är bekräftade. Skulle avbokning ske innan betalning gjorts har KILROY rätt att ta betalt för de kostnader som uppkommit.

3.2 Slutbetalning
Slutbetalningen av resan skall vara KILROY tillhanda senast 8 veckor innan avresedagen. Om slutbetalning inte sker inom utsatt tid förbehåller sig KILROY rätten att avboka resan och behålla anmälningsavgiften. Om förändringar i programmet sker efter att slutbetalningen gjorts, skall eventuell ytterligare restbetalning vara KILROY tillhanda senast innan avresa eller enligt överenskommelse.

§ 4 Betalning av evenemangsbiljetter

Vid avbeställning av evenemangsbiljetter utgår normalt ingen återbetalning. Priset för evenemang bokade genom KILROY kan i vissa fall vara högre än det pris som står på biljetten. Skillnaden beror på reservationsavgifter och avgifter till biljettkontor och agenter.

§ 5 Studiebesök

Studiebesök och utflykter bör beställas i god tid. För studiebesök arrangerat av KILROY uttages en avgift enligt separat prislista om inte annat anges. Om gruppen avbokar redan bekräftade besök uttas en avbeställningsavgift för att täcka reservationskostnader. Avbeställningsavgiften är minst 200 kr och maximalt utflyktens ordinarie pris.

§ 6 Prisändringar efter avtalets tecknande

KILROY reserverar sig för prisändringar efter avtalets tecknande och för förändringar i prisexempel i katalog och övrigt tryckt material. KILROY är berättigad att ändra priset om: - antalet resenärer förändras - transportkostnader inkl bensinpriser förändras - skatter eller avgifter förändras som t ex flygplats-, hamn-, landnings- eller startavgifter - valutakursen som använts vid prisberäkning förändras Priset kan förändras uppåt såväl som neråt. Priset kan inte ändras senare än 20 dagar före avresa. Prishöjning är inte saklig grund för avbeställning av resan.

§ 7 Överlåtelse av resa

Privatpersoner kan överlåta sin resa till en annan person fram till sex veckor före avresa. Den nya resenären måste uppfylla uppställda villkor för resan såsom pass, visum och hälsobestämmelser. Överlåtelsen är förbunden med en expeditionsavgift på 800 kr om inte annat avtalats. KILROY har rätt att neka överlåtelse om gällande bestämmelser hos flygbolag eller myndighet inte tillåter densamma.

§ 8 Avbeställning eller ändring av resan för enskild deltagare eller grupp

Som tidigare nämnts under § 2 är priset beroende av deltagarantalet. Avbeställning av enskild deltagare kan därför betyda att resten av gruppen får betala ett högre pris än det som angivits i orderbekräftelsen. Med avbeställning eller ändring avses avbeställning av hela resan, minskning av antalet deltagare, ändring av resrutt, resmål eller avrese- och hemresedatum.

Enskild deltagare:

  • Vid avbeställning eller ändring mer än 60 dagar innan avresa återbetalas resans pris utom anmälningsavgiften.
  • Vid avbeställning eller ändring 60-30 dagar innan avresa återbetalas 50% av resans pris.
  • Vid avbeställning eller ändring 30 dagar eller mindre innan avresa återbetalas ingen del av resans pris.

Hel grupp:

  • Vid avbeställning eller ändring mer än 60 dagar innan avresa återbetalas resans pris utom anmälningsavgiften.
  • Vid avbeställning eller ändring 60 dagar eller mindre innan avresa återbetalas ingen del av resans pris.

Observera! Skulle avbokning ske innan betalning gjorts har KILROY rätt att ta betalt för de kostnader som uppkommit.

KILROY rekommenderar att alla resenärer tecknar en avbeställningsförsäkring, se avsnittet om avbeställning på grund av sjukdom, §10.

§ 9 Avbeställning till följd av force majeur på resmålet.

Gruppen kan avbeställa en resa utan omkostnader om det 14 dagar före avresa föreligger krig, naturkatastrof eller liknande på resmålet. I sådana fall återfår gruppen hela beloppet för resan. Denna regel gäller dock inte om gruppen vid beställningen av resan kände till eller bort känna till förhållandet på resmålet. Detsamma gäller om omständigheten kan anses vara allmänt känd. Gruppen kan inte avbeställa resan till följd av force majeur tidigare än 14 dagar före avresa utan att avbeställningsregler träder ikraft. KILROY kan avboka resan tidigare än 14 dagar före avresa om det är förbundet med väsentlig ekonomisk risk att invänta gruppens beslut om eventuell avbokning. Ovanstående omständigheter skall fastslås av offentlig myndighet. Rykten uppfyller på inget sätt detta krav.

§ 10 Avbeställning på grund av sjukdom. Hela gruppen eller enskilda deltagare kan försäkra sig för resans pris genom att teckna en avbeställningsförsäkring. Avbeställningsförsäkringen täcker akut och allvarlig sjukdom, olycka, eller död hos resenären, resenärens make, maka, sambo, föräldrar eller hemmaboende barn, enligt försäkringsbolagets regler. Avbeställningsförsäkringen är frivillig. KILROY rekommenderar att resenärerna tecknar en avbeställningsförsäkring och erbjuder sina kunder en förmånlig avbeställningsförsäkring i samarbete med Gouda Reseförsäkring. Försäkringen kostar 4 % av resans totalpris. Om minst 10 personer tecknar avbeställningsförsäkring ges grupprabatt, premien blir då endast 3 % av resans pris. Avbeställningsförsäkring bör beställas samtidigt med bokning av resan, dock senast 8 veckor innan avresa. Avbeställning skall meddelas KILROY så tidigt som möjligt, alltid innan avresa. Avbeställning accepteras endast vid läkarintyg på godkänt formulär av Gouda Reseförsäkring. Eventuell läkaravgift betalas av resenären. Premien för avbeställningsförsäkringen kommer inte att betalas tillbaka oavsett orsak.

§ 11 Uteblivande från resan på grund av avsaknad av pass och visum samt ej uppfyllande av hälsobestämmelser.

Samtliga av KILROY angivna pass, visum och hälsobestämmelser gäller för svenska medborgare. Har enskild gruppdeltagare inte svenskt pass, uppmanas resenären att kontakta respektive konsulat/ambassad för information om de bestämmelser som gäller i respektive land. Resenärerna ansvarar själva för att de har giltigt pass och nödvändiga visum och uppfyller gällande hälsobestämmelser. Om resenär uteblir från resan eller inte innehar giltigt pass, nödvändiga visum eller uppfyller gällande hälsobestämmelser betraktas detta som en avbeställning. Kostnaden för resan återbetalas ej.

§ 12 Ändringar i reseavtalet innan avresa från KILROYs sida

Om KILROY anser sig nödgade att ändra i reseavtalet innan avresa kommer gruppen snarast möjligt att få besked härom. KILROY har rätt att upphäva reseavtalet om: - antalet resande är mindre än det angivna antalet i orderbekräftelsen - hävningen av avtalet beror på omständigheter utanför KILROY kontroll som inte kunde förutses vid avtalets ingående - hävningen av avtalet beror på force majeur eller force majeur- liknande tillstånd

§ 13 KILROY group travels ansvar för resans genomförande

KILROY är ansvarig för i orderbekräftelsen specificerad resa. Om gruppen konstaterar att något saknas på resan skall gruppen SNARAST kontakta KILROY, samt hotell och/eller transportör, så att KILROY får en rimlig möjlighet att åtgärda felet under resan. Om gruppen inte kontaktar KILROY när felet upptäcks, bortfaller gruppens rättighet till ersättningskrav i frågan. Om felet åtgärdas inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för gruppen kan ersättningskrav inte ställas på KILROY. Om gruppen meddelar KILROY om felet först efter hemkomst kan ersättningskrav inte ställas. Ersättningskrav kan endast göras gällande om gruppen har skriftlig bekräftelse på att man gjort KILROY och hotell eller transportör uppmärksam på felet. Eventuell reklamation skall ställas till KILROY senast 7 dagar efter hemkomst. KILROY är ansvarig för fel under resans gång såvida inte - felen beror på tredje part - felen beror på omständigheter utanför KILROY eller våra samarbetspartners kontroll, och inte kunde förutses vid beställningen av resan - felen beror på force majeur eller force majeur-liknande förhållanden

§ 14 Gruppens ansvar och förpliktelser

Det är gruppens ansvar att kontrollera att bekräftelser och resehandlingar överensstämmer med vad som beställts. Om någonting inte överensstämmer med beställningen skall KILROY omedelbart underrättas om felet.

Tvister

Eventuella reklamationer bör försöka lösas i samförstånd. Om parterna inte kan komma överens om en lösning kan ärendet prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Produkterna på vår hemsida samt våra reseförslag lyder under svensk lag. Lagstadgad garanti enligt resegarantilagen har ställts till Kommerskollegium.

Vi reserverar oss för eventuella fel i våra produkter.

De särskilda resevillkoren som anges är särskilda villkor för KILROY och kompletterar motsvarande bestämmelser i de allmänna villkoren som - läs mer om de Allmänna Resevillkoren & Paketreselagen.

Kontakt